દશxxxx કુxxxx (Farmer ID:57642)

Name: Mango (Regular) (ID:49304)

Farm Address:

Farmer Address: Pipli, Padra, Vadodara, Gujarat, India

Quantity/Weight: 4.0 Quintal, Land Area: 20 Number of Trees, Rate Per KG: ₹25.00, Available Date: Expired

Current Crop

Category Name Quantity/Weight Land Area Available Date Farm ID More
Fruits Mango (Regular) 4.0 Quintal 20 Number of Trees 14-04-2024 GJ57642 - 1

Crop History

Category Name Quantity/Weight Land Area Available Date Farm Id
Fruits Mango (Regular) 4.0 Quintal 20 Number of Trees 14-04-2022 GJ57642 - 2
Vegetables Bitter Gourd (Regular) 1.0 Quintal 1.5 Bigha 01-09-2021 GJ57642 - 3
Indic Data

NA NA

Clouds: NA %
 • Feels Like :NA °C
 • Minimum Temp :NA °C
 • Maximum Temp :NA °C
 • Pressure :NA
 • Humidity :NA
 • Wind Speed :NA
 • Wind Degree :NA

Soil Moisture

 • 0 cm :NA
 • 2 cm :NA
 • 4 cm :NA
 • 6 cm :NA
 • 18 cm :NA
 • 48 cm :NA

Soil Temperature

 • 0 cm :NA
 • 6 cm :NA
 • 54 cm :NA