બળxxxx પટxxxx (Farmer ID:166386)

Name: Wheat (Regular) (ID:70165)

Farm Address:

Farmer Address: Kadvasan, Mahesana, Mehsana, Gujarat, India

Quantity/Weight: 1.0 Ton, Land Area: 1 Bigha, Rate Per KG: ₹40.00, Available Date: 21-Sep-2023 to 15-Jan-2024 116 Days Left

Current Crop

Category Name Quantity/Weight Land Area Available Date Farm ID More
Grains Wheat (Regular) 1.0 Ton 1 Bigha 21-09-2023 GJ166386 - 1

Crop History

Category Name Quantity/Weight Land Area Available Date Farm Id
Not Found
Indic Data

NA NA

Clouds: NA %
 • Feels Like :NA °C
 • Minimum Temp :NA °C
 • Maximum Temp :NA °C
 • Pressure :NA
 • Humidity :NA
 • Wind Speed :NA
 • Wind Degree :NA

Soil Moisture

 • 0 cm :NA
 • 2 cm :NA
 • 4 cm :NA
 • 6 cm :NA
 • 18 cm :NA
 • 48 cm :NA

Soil Temperature

 • 0 cm :NA
 • 6 cm :NA
 • 54 cm :NA